Meaning and pronunciation of 菜

Simplified/traditional character
cài (cai4)

Definition:

dish (type of food); vegetable; cuisine; CL:盤|盘[pan2],道[dao4]; (coll.) (one's) type;

HSK levels:

1, 3, 5

Components:

 • 艹 (cao): vegetable
 • 爫 (zhao): claw
 • 木 (mù): tree
 • 采 (cǎi): to pick; to pluck; to collect; to select; to choose; to gather;

Sentences examples with 菜:

 • 那些菜,我都喜欢吃。
  Nàxiē cài, wǒ dōu xǐhuān chī.
 • 我去超市买点儿菜。
  Wǒ qù chāoshì mǎidiǎn er cài.
 • 今天我做了三个菜。
  Jīntiān wǒ zuòle sān gè cài.
 • 先生,请问您什么时候开始点菜?
  Xiānshēng, qǐngwèn nín shénme shíhòu kāishǐ diǎn cài?
 • 今天妈妈坐了很多菜。
  Jīntiān māmā zuòle hěnduō cài.

Words containing 菜, by HSK level:

HSK word list level 1

 • (cài) : dish (type of food); vegetables; vegetable; cuisine; CL:盘[pan2] ,道[dao4]

HSK word list level 3

 • (càidān) : menu; CL:份[fen4] ,张[zhang1]

HSK word list level 5

 • (shūcài) : vegetables; produce; CL:种[zhong3]

Recommended articles and links

Find us on Facebook | Twitter | Youtube